Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NÔNG THƯỢNG

Địa chỉ: Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Hà Thị Huệ
Điện thoại: 02813.871.701
Email: c2nongthuong.pgdtxbackan@backan.edu.vn